Polityka prywatności / Захист персональних даних

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Інформація для пацієнтів щодо обробки персональних даних – дивіться нижче.

Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.

Nazwa i kontakt do administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków.
Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą email: sekretariat@cmp.krakow.pl.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Templin-Świtała w celu nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych.
Możesz skontaktować się z IOD za pomocą email: daneosobowe@cmp.krakow.pl

Cele przetwarzania danych

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków przetwarza dane osobowe:

 1. Pacjentów w celu świadczenia usług leczniczych i prowadzenia dokumentacji medycznej,
 2. Pracowników w celu realizacji obowiązków i praw w zakresie prawa pracy i ubezpieczenia społecznego,
 3. Osób fizycznych, w tym współpracowników w związku z zawartymi umowami w celu realizacji umów, ich udokumentowania i rozliczenia,
 4. Kandydatów do pracy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które osoba się ubiega,
 5. Osób fizycznych, które korzystają z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora danych,
 6. Osób fizycznych, które wyraziły chęć otrzymywania newslettera.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej, właściwymi ze względu na cel i kontekst przetwarzania Państwa danych.

4.1. Czy podanie danych przez Pacjenta jest niezbędne?
Tak, jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej przez administratora danych. Niepodanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4.2. Jakie dane Pacjenta są niezbędne?
Do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • data urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL (jeżeli został nadany), w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

4.3. Jak długo dane osobowe Pacjenta są przetwarzane?

Okres przechowywania danych Pacjenta określa art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podstawowy termin przechowywania dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
W przypadku przetwarzania danych na inne cele dane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

4.4. W jakim celu dane Pacjenta są przetwarzane i na jakiej podstawie?

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta,
 • zarządzanie procesem udzielania świadczeń, w tym statystyki i rozliczeń,
 • profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także art. 9 ust. 2 lit. b),c) i), j), jak i art. 6. ust. 1 lit. a) jeśli osoba wyraziła zgodę na wysyłkę informacji o usługach administratora drogą elektroniczną.

4.5. Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?
Dane osobowe Pacjenta mogą zostać udostępnione lub powierzone:

 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 • dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, w których dane Pacjenta są przetwarzane, etc.
 • podmiotom wspierającym administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym i windykacyjnym.

4.6. Czy dane są profilowane?
Dane osobowe Pacjenta nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

4.7. Jakie prawa przysługują Pacjentom w związku z RODO?
Pacjentom przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
 • do cofnięcia zgody na wysyłkę informacji drogą elektroniczną w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

Інформація для пацієнтів щодо обробки персональних даних 

Хто є адміністратором даних пацієнта?

Адміністратором цих даних є Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., вул. Б. Коморовського 12, 30-106 Краків.

Зв’яжіться з адміністратором даних: sekretariat@cmp.krakow.pl.

Контактні дані офіцера із захисту даних?

Пані Сільвія Темплін-Світала, офісер із захисту даних.

Ви можете зв’язатися з офіцером із захисту даних електронною поштою:  daneosobowe@cmp.krakow.pl.

Чи потрібно надавати дані?

Так, надання даних необхідно для надання медичних послуг та ведення медичної документації розпорядником даних.

Ненадання даних перешкоджатиме виконанню обов’язків, передбачених законодавством, зокрема Законом від 15 квітня 2011 року про медичну діяльність та Законом від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та Омбудсмена з Прав Пацієнтів. 

Які дані необхідні?

Для ведення медичної документації необхідно надати як мінімум такі дані: 

 • прізвище та ім’я (імена), дата народження, стать, 
 • адреса місця проживання, 
 • номер PESEL (якщо присвоєно), для осіб, які не мають номера PESEL, – вид та номер документа, що посвідчує особу, а якщо пацієнт є неповнолітнім, повністю недієздатним або не здатним висловити згоду – прізвище та ім’я (імена) законного представника та адресу його місця проживання

Як довго мої дані будуть оброблятися?

Термін зберігання даних Пацієнта зазначено у ст. 29 сек. 1 Закону від 06.11.2008 р. про права пацієнта та Омбудсмена з Прав Пацієнта.

Основний термін зберігання медичної документації становить 20 років з моменту закінчення календарного року, в якому зроблено останній запис у медичній документації.

Якщо є моніторинг, записи зберігаються не більше 3 місяців. Цей термін може бути продовжений, якщо записи використовуються для захисту прав і претензій адміністратора даних або третіх осіб.

У разі обробки даних для інших цілей, дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для досягнення цієї мети, про що Пацієнту буде повідомлено окремим повідомленням.

Чи дані профільовані?

Персональні дані Пацієнта не підлягають автоматичному профілюванню.

Для чого обробляються дані пацієнта?

Персональні дані Пацієнта обробляються з метою:

 • реєстрації візиту та надання медичних послуг, у тому числі надання медичної допомоги, медичної діагностики, ведення медичної документації пацієнтів, оздоровчій профілактики або медицини праці, управління процесом надання пільг, у тому числі ведення статистики та розрахунків з Національним Фондом Охорони Здоров’я – відповідно до ст. 9 сек. 2 літ. h) РОДО, зокрема у зв’язку з Законом від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та Омбудсмена з Прав Пацієнтів,
 • ведення бухгалтерських книг та податкової документації для виконання юридичних обов’язків, покладених на адміністратора даних – відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. в) РОДО,
 • пред’явлення претензій з метою захисту осіб та майна за допомогою моніторингу приміщень адміністратора даних відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f) РОДО,
 • з міркувань громадського інтересу у сфері охорони здоров’я, наприклад, захист від серйозних транскордонних загроз здоров’ю або забезпечення високих стандартів якості та безпеки медичної допомоги, ст. 9 сек. 2 літ. i) РОДО.

Чи будуть розкриті персональні дані Пацієнта іншим особам?

Персональні дані Пацієнта можуть бути передані або довірені:

 • іншим медичним установам з метою забезпечення безперервності лікування та доступності медичних послуг,
 • органам державної влади, у тому числі Національному Фонду Охорони Здоров’я, в межах, необхідних для виконання цими суб’єктами своїх завдань, зокрема нагляду та контролю,
 • постачальникам ІКТ-послуг, постачальникам діагностичного обладнання, в якому обробляються дані, тощо.
 • уповноваженим на це суб’єктам, таким як міліція, суд, прокуратура, в межах провадження.
 • суб’єктам, які надають адміністратору підтримку в розгляді претензій, зокрема юридичні та стягнення боргів.

Які права мають пацієнти у зв’язку з РОДО?

Пацієнти мають право:

 • доступу до вмісту персональних даних і право їх виправляти,
 • видалення або обмеження обробки (якщо подальша обробка не вимагається законом),
 • заперечувати проти обробки даних, зокрема з метою маркетингу власних продуктів і послуг адміністратора даних,
 • відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання, якщо згода Пацієнта була підставою для обробки,
 • подати скаргу до Президента Управління Захисту Персональних Даних (ПУОДО), якщо обробка даних порушує положення Загального регламенту захисту даних (РОДО), а також чинне законодавство про захист дани

Вимірювання температури (COVID).

Люди, які входять у приміщення адміністратора даних, підлягають автоматичному вимірюванню температури, щоб запобігти поширенню COVID-19. Ця інформація не поєднується з персональними даними, наявними в медичній документації, а використовується лише для первинної перевірки стану здоров’я пацієнта (підвищення температури).

Моніторинг області адміністратора даних.

Моніторинг охоплює під’їзди до будівлі, автостоянку та проїзди в будівлі. Адміністратором цих даних є Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o., вул. Б. Коморовського 12, 30-106 Краків. Особи, які не хочуть підлягати відеоспостереження, повинні утримуватися від перебування на території Адміністратора даних. Записи аналізуються лише в ситуації, що виправдовує перевірку, наприклад, підозра у крадіжці або крадіжці тощо. Повна інформація про моніторинг була розміщена перед входом до будівлі та на інформаційній дошці біля ліфта, на першому поверсі будівлі.

5.1. Czy podanie danych jest niezbędne?
Tak, jest niezbędne do realizacji obowiązków i praw administratora jako Pracodawcy, a osoby, której dane dotyczą jako Pracownika.
Niepodanie danych uniemożliwi podjęcie zatrudnienia.

5.2. Jakie dane są niezbędne?
Zakres przetwarzanych danych Pracownika wynika w szczególności z przepisów zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

5.3. W jakim celu są przetwarzane moje dane? Na jakiej podstawie?
Dane osobowe Pracownika są przetwarzane w celu realizacji obowiązków i praw w zakresie prawa pracy i ubezpieczenia społecznego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, jak realizacji obowiązków i praw w zakresie prawa pracy i ubezpieczenia społecznego,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną,
 • art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie podania danych dodatkowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego celu, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą, dotyczy to w szczególności monitorowania terenu Pracodawcy i dochodzenia praw i roszczeń.

5.4. Czy moje dane będą ujawniane innym podmiotom?
Dane osobowe Pracownika mogą zostać udostępnione lub powierzone:

 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, etc.
 • dostawcom usług teleinformatycznych, w których dane Pracownika są przetwarzane, etc.
 • podmiotom wspierającym administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym.

5.5. Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Okres przechowywania danych Pracownika określają przepisy prawa.
Termin przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat od daty zakończenia umowy o pracę.
W przypadku ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się 10-letni okres przechowywania danych*.
Okres przechowywania danych może zostać także skrócony w stosunku do pozostałych Pracowników, gdy za ubezpieczonego, zgłoszonego do ZUS po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., został złożony raport informacyjny.
W przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5.6. Czy moje dane będą profilowane?
Dane osobowe Pracownika nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

5.7. Jakie prawa przysługują pracownikom w związku z RODO?
Pracownikom przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
 • do cofnięcia zgody na podanie dodatkowych danych (poza określonymi w przepisach prawa) w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

6.1. Czy podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy?
Tak, jest niezbędne do realizacji obowiązków i praw administratora, jak i osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy i jej prawidłowe rozliczenie.

6.2. Jakie dane są niezbędne?
Zakres przetwarzanych danych wynika w szczególności z potrzeby jednoznawczej weryfikacji danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby fizycznej, z którą administrator danych zawiera umowę.
Wymagane dane są określone w zawieranej umowie lub na kwestionariuszu dla Zleceniobiorcy.
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

6.3. W jakim celu są przetwarzane moje dane? Na jakiej podstawie?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i realizacji umowy, a także spełnienia obowiązków i praw w zakresie udokumentowania oraz rozliczenia zawartej umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, jak wystawienia rachunku lub faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie podania danych dodatkowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego celu, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą, dotyczy to w szczególności monitorowania terenu administratora i dochodzenia praw i roszczeń.

6.4. Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone:

 • dostawcom usług teleinformatycznych, w których dane są przetwarzane, etc,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, etc.
 • podmiotom wspierającym administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym.

6.5. Jak długo dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych obejmuje:

 • okres obowiązywania umowy,
 • udokumentowanie i rozliczenie zawartej umowy, w tym dane osobowe Zleceniobiorcy przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem rachunku lub faktury,
 • dochodzenie praw i obronę roszczeń administratora danych, jak i osoby, której dane dotyczą.

W przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

6.6. Czy dane są profilowane?
Dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

6.7. Jakie prawa przysługują osobie w związku z RODO?
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
 • do cofnięcia zgody na podanie dodatkowych danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia danych, o ile przesłanką przetwarzania danych jest zgoda lub zawierana umowa, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

7.1. Czy podanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji?

Tak, jest niezbędne do udziału w rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi udział w rekrutacji.

7.2. Jakie dane są niezbędne?

Zakres przetwarzanych danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie wynika w szczególności z przepisów zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

7.3. W jakim celu są przetwarzane moje dane? Na jakiej podstawie?

Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, o które osoba się ubiega.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, jak realizacji obowiązków i praw w zakresie prawa pracy i ubezpieczenia społecznego,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną,
 • art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie podania danych dodatkowych.

7.4. Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie mogą zostać udostępnione lub powierzone dostawcom usług teleinformatycznych, w których dane te są przetwarzane na potrzeby prowadzenia rekrutacji, etc.

7.5. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Termin przechowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, etc.) wynosi 6 miesięcy od dnia ich nadesłania – jeśli dotyczy aktualnie prowadzonej rekrutacji.
Okres przechowywania danych może zostać wydłużony do 12 miesięcy, jeśli osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych na cele przyszłych rekrutacji.
W przypadku zatrudnienia okres przechowywania danych będzie zgodny z okresem wymaganym w przepisach prawa, o czym osoby zatrudnione zostaną poinformowane z osobnej informacji

7.6. Czy dane są profilowane?

Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

7.7. Jakie prawa przysługują mi w związku z RODO?

Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
 • do cofnięcia zgody na podanie dodatkowych danych (poza określonymi w przepisach prawa) w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na cele przyszłych rekrutacji,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

8.1. Czy podanie danych jest niezbędne?
Tak, jest niezbędne do wysłania wiadomości przy pomocy formularza kontaktowego. Niepodanie danych uniemożliwi wysłanie wiadomości.

8.2. Jakie dane są niezbędne?
Do wysłania wiadomości niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi

8.3. W jakim celu są przetwarzane moje dane? Na jakiej podstawie?

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, podjęcie kontaktu ze strony Administratora danych w interesującej daną osobę sprawie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną.

8.4. Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu utrzymania systemu informatycznego, w którym są przetwarzane.

8.5. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.

8.6. Czy dane są profilowane?

Dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

8.7. Jakie prawa przysługują mi w związku z RODO?

Osobie, która kontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych, o ile dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług administratora danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

Osoby wchodzące na teren administratora danych przy ul. B.Komorowskiego 12 w Krakowie, podlegają automatycznemu pomiarowi temperatury, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi dostępnymi w dokumentacji medycznej, a służą jedynie do wstępnej kontroli stanu zdrowia pacjenta (podwyższona temperatura).

Monitoringiem objęte są wejścia do budynku, parking, ciągi komunikacyjne w budynku, przy ul. B. Komorowskiego 12 w Krajkowie. Administratorem tych danych jest również Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o., ul.  przy ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków. Osoby, które nie chcą być objęte monitoringiem wizyjnym powinny powstrzymać się przed przebywaniem na terenie Administratora danych. Nagrania podlegają analizie wyłącznie w sytuacji uzasadniającej weryfikację, np. podejrzenie włamania lub kradzieży, etc. 

Pełna informacja o monitoringu została umieszczona przed wejściem do budynku oraz na tablicy informacyjnej przy windzie, na parterze budynku.